Odpovědnost Likvidace

Text

Co je třeba udělat, když dojde ke vzniku škodní události?

Jsem pojištěný

 • Informujte poškozeného, že máte uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám. Pokud je to možné, zajistěte zachování původního stavu způsobené škody pro účely šetření pojistné události pojišťovnou a zajištění dostatečných důkazů k prokázání příčiny a rozsahu škody (např. fotodokumentace, zajištění svědků, atd...).
 • V případě nároků na náhradu škody na zdraví zajistěte co nejrychlejší pomoc.
 • Uveďte jméno a kontaktní údaje poškozeného.
 • Bez souhlasu pojišťovny neuznávejte plný ani částečný nárok poškozeného na náhradu škody, ani tuto škodu nenahrazujte.
 • Bez zbytečného odkladu nahlaste škodu pojišťovně.

Jsem poškozený

 • Pokud je to možné, zajistěte zachování původního stavu způsobené škody pro účely šetření pojistné události pojišťovnou a zajistěte dostatečné důkazy k prokázání příčiny a rozsahu škody (např. fotodokumentaci, zajištění svědků atd...).
 • Zabraňte dalšímu rozšiřování škody (zajistěte, aby se škoda nezvětšovala).
 • Zjistěte, kdo je za škodu odpovědný, a bez zbytečného odkladu uplatněte náhradu od odpovědné strany. Nárok na náhradu škody nemůžete uplatit přímo u pojišťovny viníka. Pojišťovna viníka nemůže sdělovat údaje o pojistné smlouvě svého klienta.
 • Po oznámení pojistné události pojištěný obdrží e-mailem nebo telefonicky číslo pojistné události.
 • Pokud od pojištěného obdržíte údaje potřebné k nahlášení pojistné události PREMIUM Pojišťovně (číslo pojistné smlouvy, identifikační údaje pojištěného a další údaje potřebné k nahlášení pojistné události), můžete pojistnou událost nahlásit jako první. Toto oznámení je třeba provést pouze telefonicky nebo písemně.
 • Po oznámení poškozený obdrží poštou nebo telefonicky číslo pojistné události. Pojišťovna zahájí šetření škodné události a zároveň vyzve pojištěného k nahlášení škodné události. Pokud pojištěný pojistnou událost nenahlásí, nelze v likvidaci pojistné události pokračovat.  

Co potřebuji k nahlášení pojistné události

 • Datum, čas a místo škodní události
 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude pojistné plnění vyplaceno
 • Příčina škody (popis události)
 • Rozsah škody včetně odhadované výše škody
 • Identifikační údaje pojištěného
 • Identifikační údaje poškozeného

Na základě vašeho oznámení je škodní událost zaevidována v informačním systému. Číslo reklamace obdržíte e-mailem nebo telefonicky po dokončení registrace.

Jak probíhá likvidace pojistné události?

 • Oznámení pojistné události se provádí elektronicky, telefonicky nebo písemně poštou.
 • Po nahlášení pojistné události je událost zaregistrována v našem systému a klientovi zašleme e-mailem nebo sdělíme telefonicky číslo pojistné události.
 • Po registraci pojistné události je pojištěný/poškozený kontaktován likvidátorem pojistných událostí.
 • V závislosti na typu a rozsahu škody je pojištěný kontaktován technikem, aby se dohodli na prohlídce škody nebo zašle informace s žádostí o dokumenty potřebné k vyřízení pojistné události. Pojistná událost může být vyřízena také kombinací výše uvedených postupů.
 • Pokud máte možnost předložit pojistnou smlouvu v době prohlídky škody, je potřeba si ji připravit.
 • Po předložení všech potřebných dokumentů likvidátor posoudí pojistnou událost a vypočítá výši škody.
 • Klient je písemně informován o ukončení likvidace pojistné události a rovněž je informován o způsobu výplaty pojistného plnění (na účet).

V případě, že se v průběhu likvidace škodní události zjistí, že škodní událost nelze zlikvidovat a vyplatit pojistné plnění, pojišťovna písemně oznámí klientovi výsledek šetření škodní události a podá vysvětlení, proč není možné pojistnou událost ukončit a zaslat pojistné plnění.

Soubory ke stažení

Online

Škodovou událost nahlásíte rychle a jednoduše prostřednictvím stránky Online hlášení škody.
Škoda je ihned zaevidována v systému pojišťovny a vy obratem obdržíte přidělené číslo škodné
události.

Online hlášení škody

Písemně poštou

Vyplněný formulář pošlete na:

PREMIUM Pojišťovna,
pobočka Česká republika
Likvidace pojistných událostí
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1

Telefonicky

Linka Klientského centra naší pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den
od 9:00 hodin do 17:00 hodin.

+420 725 125 088