Likvidace Majetek

Text

Co je třeba udělat, když dojde k pojistné události?

Bezprostředně po vzniku škody

 • Zmírnění škod: zajistěte, aby se škody nezvětšovaly (např. opravou poškozeného vodovodního potrubí, provizorní opravou střešní krytiny atd.).
 • Zdokumentujte vzniklou škodu: připravte si fotodokumentaci všech poškozených věcí a celkový pohled na událost, která vedla ke škodě.
 • Oznamte pojišťovně, že došlo ke škodní události.
 • Vyčkejte s celkovou opravou poškozeného majetku nebo s odstraňováním zbytků poškozených věcí na pokyn pojišťovny.

Kdy zavolat policii?

Policie musí být přivolána vždy, když je v souvislosti s pojistnou událostí podezření na pokus nebo spáchání trestného činu.

Co potřebujete k nahlášení škodní události?

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Identifikační údaje pojištěného (jméno a příjmení / název společnosti, datum narození / číslo občanského průkazu).
 • Datum a místo vzniku škodní události
 • Informace o příčině vzniku škody a rozsahu poškození.
 • Číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění (pro urychlení výplaty pojistného plnění).  

Na základě vašeho oznámení je škodní událost zaevidována v informačním systému. Číslo škodní události obdržíte e-mailem nebo telefonicky po dokončení registrace.

Jak probíhá likvidace pojistné události?

 • Oznámení pojistné události se provádí elektronicky, telefonicky nebo písemně poštou.
 • Po nahlášení pojistné události je událost zaregistrována v našem systému a klientovi zašleme e-mailem nebo sdělíme telefonicky číslo pojistné události.
 • Po registraci pojistné události je pojištěný/poškozený kontaktován likvidátorem pojistných událostí.
 • V závislosti na typu a rozsahu škody je pojištěný kontaktován technikem, aby se dohodli na prohlídce škody nebo zašle informace s žádostí o dokumenty potřebné k vyřízení pojistné události. Pojistná událost může být vyřízena také kombinací výše uvedených postupů.
 • Pokud máte možnost předložit pojistnou smlouvu v době prohlídky škody, je potřeba si ji připravit.
 • Po předložení všech potřebných dokumentů likvidátor posoudí pojistnou událost a vypočítá výši škody.
 • Klient je písemně informován o ukončení likvidace pojistné události a rovněž je informován o způsobu výplaty pojistného plnění (na účet).

V případě, že se v průběhu likvidace škodní události zjistí, že škodní událost nelze zlikvidovat a vyplatit pojistné plnění, pojišťovna písemně oznámí klientovi výsledek šetření škodní události a podá vysvětlení, proč není možné pojistnou událost ukončit a zaslat pojistné plnění.

Při likvidaci pojistné události mohou být vyžadovány tyto dokumenty:

 • Doklady pro posouzení nároku na pojistné plnění (dodací list, kupní smlouva, doklad o zaplacení atd.)
 • Účtenky za opravu
 • Doklad o neopravitelnosti poškozené věci
 • Znalecký posudek

Soubory ke stažení

Online

Škodovou událost nahlásíte rychle a jednoduše prostřednictvím stránky Online hlášení škody.
Škoda je ihned zaevidována v systému pojišťovny a vy obratem obdržíte přidělené číslo škodné
události.

Online hlášení škody

Písemně poštou

Vyplněný formulář pošlete na:

PREMIUM Pojišťovna,
pobočka Česká republika
Likvidace pojistných událostí
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1

Telefonicky

Linka Klientského centra naší pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den
od 9:00 hodin do 17:00 hodin.

+420 725 125 088