Pojištění majetku

Text

Pojištění majetku chrání nemovitý a movitý majetek ve zvoleném rozsahu v závislosti na konkrétních potřebách zákazníka. Předmětem pojištění může být jak majetek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného, tak i majetek ve vlastnictví třetí osoby, který pojištěný užívá na základě písemné dohody nebo převzal při poskytování služby na základě písemné smlouvy či objednávky. Rozsah pojišťovaného majetku je přizpůsoben konkrétním potřebám zákazníka  chránit se vůči živelným rizikům.

Objem pojišťovaného majetku, nazývaný pojistná hodnota, je v pojistné smlouvě vyjádřený pojistnou částkou. Pojistná částka tak představuje nejvyšší hranici pojistného plnění pojistitele v případě pojistné události. Pojistná hodnota je určena v pojistné smlouvě konkrétní cenou, která představuje způsob výpočtu výše pojistného plnění. Nejčastěji používaná je nová cena, jež  představuje náklady na obnovení poškozené věci nebo znovunabytí zničené věci stejného druhu a ve stejné kvalitě.

Text

Pojištěná rizika

Majetek se pojišťuje vůči rizikům, která mohou způsobit jeho poškození či zničení. Majetek lze pojistit vůči jmenovaným rizikům, jež  jsou v pojistné smlouvě uvedena. Tento způsob pojišťování je u klientů preferován. Druhý způsob pojištění je postaven na takzvaném all-risk principu, kdy je majetek pojištěný vůči všem rizikům kromě těch, která jsou v pojistné smlouvě vyloučena.
 

Pojištění vůči jmenovaným rizikům:

 • základní živelní pojištění: náraz nebo zhroucení létajícího tělesa s posádkou, náraz nebo zhroucení létajícího tělesa bez posádky, požár, přímý úder blesku, výbuch
 • rozšířené živelní pojištění: aerodynamický třesk, kouř, krupobití, lavina, náraz motorového vozidla vedeného pojištěným, náraz motorového vozidla vedeného jinou osobou než pojištěný, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, prudký vítr, tíha sněhu nebo námrazy, výbuch sopky, sesuv, zhroucení skal nebo zeminy
 • povodeň, záplava
 • zemětřesení
 • vodovodní škoda, kterou se rozumí nečekaný a náhlý únik vody, páry nebo kapaliny uvnitř budovy nebo stavby z pevně zabudovaných vodovodních nebo kanalizačních potrubí, topných, klimatizačních, solárních nebo hasicích systémů, včetně připojených sanitárních zařízení, armatur nebo zařízení připojených nebo z vnitřních potrubí určených k odvodu atmosférických srážek a z nádrží o objemu větším než 50 litrů
 • rozbití skla
 • krádež, loupež a vandalismus
Text

Připojištění

V rámci pojištění majetku lze připojistit i dodatečné náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pojistnou událostí. V nabídce máme standardní připojištění, jež jsou běžnou praxí na pojistném trhu. Klientům však umíme nabídnout i specifická připojištění, která zohledňují jejich konkrétní situaci.

Nabídka připojištění:

 • náklady na vyklizení místa pojištění po pojistné události
 • náklady na odstranění škod na stavebních součástech
 • náklady na demontáž a remontáž nepoškozených pojištěných věcí v souvislosti s opravou nebo výměnou věcí poškozených při pojistné události
 • náklady na opravu zvenčí umístěných předmětů na budovách, například firemní štíty a reklamní tabule
 • náklady na obnovu nosičů včetně dat a záznamů na nich uložených
 • připojištění cenností v trezoru a při jejich přepravě
 • připojištění uměleckých předmětů a výstavních modelů

Soubory ke stažení