Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

Text

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody, které může společnost v důsledku pojištěné činnosti způsobit třetí osobě v podobě škody na věci nebo škody na zdraví. Z tohoto pojištění má pojištěná společnost právo, aby pojistitel v případě pojistné události nahradil škodu vzniklou třetí osobě, pokud za ni společnost odpovídá.

Pojistitel z pojištění obecné odpovědnosti nahradí:

 • Škodu na věci
 • Škodu na zdraví nebo usmrcením 
 • Následnou majetkovou újmu včetně ušlého zisku
 • Náklady na zabránění vzniku škody nebo na zmenšení jejího rozsahu
 • Náklady právní obhajoby v souvislosti s nároky na náhradu škody vznesenými proti pojištěnému
Text

Rozsah pojištění

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu se vztahuje na:

 • škody způsobené při výkonu pojištěných činností uvedených v pojistné smlouvě
 • škody způsobené vadou práce nebo vadou výrobku
 • škody vzniklé výkonem vlastnického práva, správou a provozem nemovitostí sloužících k výkonu pojištěné činnosti
 • škody způsobené provozem sociálních a rekreačních zařízení pro zaměstnance pojištěného a způsobené organizací podnikových akcí
 • provozem statických reklamních zařízení ve vlastnictví pojištěného 

V základním pojistném krytí pojistitel automaticky poskytne:

 • územní platnost Česká republika, Slovenská republika, Rakousko, Maďarsko a Polsko
 • pojištění škod způsobených vadou práce a vadným výrobkem
 • škody na nemovitostech, které byly pojištěnému pronajaty nebo předány do užívání k provozování pojištěné činnosti na základě písemné smlouvy
 • škody na odložených věcech zaměstnanců
 • škody na vnesených nebo odložených věcech návštěvníků
 • škody způsobené listerií nebo salmonelózou
 • náhradu nákladů na právní řízení
Text

Rozšířené pojistné krytí

Pojištění lze rozšířit o následující připojištění:

 • regresní náhradu dávek nemocenského pojištění a náklady zdravotních pojišťoven vztahující se k pracovním úrazům zaměstnanců pojištěného
 • krytí pro výrobky uvedené do oběhu před platností smlouvy
 • odpovědnost pojištěného za poškození a zničení převzatých movitých věcí, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (věci převzaté)
 • odpovědnost pojištěného za poškození a zničení movitých věcí, které pojištěný převzal do užívání za účelem výkonu své provozní činnosti (věci užívané)
 • škody přímo nevyplývající z hmotného poškození věci či újmy na zdraví (čisté finanční škody)
 • odpovědnost pojištěného za škodu na věci v důsledku náhlého a nepředvídatelného úniku znečišťujících látek (havarijní znečištění)
 • škody vzniklé poškozením nadzemních a podzemních vedení
 • škody způsobené v důsledku vibrací, výkonu demoličních nebo bouracích prací
 • krytí pro spolupojištěné osoby vykonávající činnost v pozici přímého subdodavatele pojištěného
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stažením výrobku z trhu
 • krytí vzájemné odpovědnosti pojištěných subjektů (tzv. křížová odpovědnost)
 • nemajetková újma způsobená neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka